De Nationale Veiligheidsstrategie (NVS)

Van multilaterale “Grand Strategy”
naar interdepartementale Nationale Strategie

Gunther DE KERPEL

De verdediging van de Belgische vitale belangen — en de daaraan gekoppelde waarden — overstijgt de verantwoordelijkheden en de capaciteiten van één enkel Belgisch ministerie of Belgische federale overheidsdienst. Ze vereist een interministerieel — en interfederaal — overleg en, niet onbelangrijk, een breed maatschappelijk draagvlak. De Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) dient een duidelijk kader te scheppen voor interministeriële en interfederale samenwerking met het oog op de uitvoering van een geïntegreerd, proactief en preventief beleid voor de bescherming en de handhaving van onze nationale vitale belangen. Verder is de NVS “ingebed” (nesting) in het internationale raamwerk (EU, NAVO en VN).

La défense des intérêts vitaux de la Belgique – et des valeurs qui y sont associées – dépasse les responsabilités et les capacités d’un seul ministère ou service public fédéral belge. Elle nécessite une concertation interministérielle – et interfédérale – et, ce qui n’est pas sans importance, un large soutien au sein de la société. La Stratégie de sécurité nationale (SSN) doit créer un cadre clair pour une coopération interministérielle et interfédérale en vue de la mise en œuvre d’une politique intégrée, proactive et préventive pour la protection et la préservation de nos intérêts vitaux nationaux. En outre, la SSN est « intégrée » (nesting) dans le cadre international (UE, OTAN et ONU).

Belgian Military Review, article 31 March 2022

Download the article

(Only available in Dutch)