De Nationale Veiligheidsstrategie (NVS)

Van multilaterale “Grand Strategy”
naar interdepartementale Nationale Strategie

Gunther DE KERPEL

De verdediging van de Belgische vitale belangen — en de daaraan gekoppelde waarden — overstijgt de verantwoordelijkheden en de capaciteiten van één enkel Belgisch ministerie of Belgische federale overheidsdienst. Ze vereist een interministerieel — en interfederaal — overleg en, niet onbelangrijk, een breed maatschappelijk draagvlak. De Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) dient een duidelijk kader te scheppen voor interministeriële en interfederale samenwerking met het oog op de uitvoering van een geïntegreerd, proactief en preventief beleid voor de bescherming en de handhaving van onze nationale vitale belangen. Verder is de NVS “ingebed” (nesting) in het internationale raamwerk (EU, NAVO en VN).

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 31 maart 2022

Het artikel downloaden