Special Operations Liaisons in ondersteuning van het Belgische buitenlandse beleid

Davy WYBO

Majoor Davy WYBO is al meer dan twintig jaar actief binnen de Special Forces Group. Hij bekleedt momenteel de functie van tweede commandant. Als operator, teamleider, commandant van het operationeel detachement en S3 heeft hij deelgenomen aan meer dan vijftien zeer uiteenlopende missies in verschillende regio’s zoals onder andere in de Balkan, Afrika en het Midden-Oosten.
Vredeshandhaving is vandaag meer dan ooit een dynamisch en complex gebeuren. In geval van een crisis heeft de Belgische Special Operations gemeenschap een aantal troeven achter de hand om snel te kunnen reageren en om op vraag van onze regering op deze veranderende situatie te kunnen inspelen. Het uitsturen van een crisismanagementteam is dikwijls een van de eerste stappen om een versterking van het ambassadepersoneel en de defensieattachés te verzekeren. Een van de taken van dit crisismanagementteam bestaat erin handelingsopties te genereren op tactisch-operationeel niveau om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Nauw overleg met de lokale partners op het terrein is natuurlijk noodzakelijk om mogelijke en realistische beleidsopties te bepalen. Dit artikel onderzoekt in welke mate Defensie door middel van een special operations liaison zou kunnen bijdragen aan de Belgische buitenlandpolitiek.

Le major Davy WYBO est actif au sein du groupe des forces spéciales depuis plus de 20 ans. Il y occupe actuellement le poste de commandant en second. En tant qu’opérateur, chef d’équipe, commandant du détachement opérationnel et S3, il a participé à plus de quinze missions très diverses dans différentes régions telles que les Balkans, l’Afrique et le Moyen-Orient, entre autres.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’environnement sécuritaire est dynamique et complexe. En cas de crise, la communauté belge des opérations spéciales dispose d’un certain nombre d’atouts pour réagir rapidement et savoir comment, à la demande de notre gouvernement, répondre à cette situation changeante. Souvent, l’envoi d’une équipe de gestion de crise est l’une des premières étapes pour assurer le renforcement du personnel des ambassades et des attachés de défense. L’une des tâches de cette équipe de gestion de crise consiste à élaborer des options d’action au niveau tactique et opérationnel pour faire face à la crise. Une consultation étroite avec les partenaires locaux sur le terrain est évidemment nécessaire pour définir des options d’action possibles et réalistes. Le présent article examinera dans quelle mesure la Défense pourrait contribuer à la politique étrangère belge par le biais d’une cellule de liaison pour les opérations spéciales.

Belgian Military Review, article 31 May 2024

Download the article

(Only available in Dutch)