België en multidomeinoperaties

Patrick VAN HOESERLANDE

We leven in een tijdperk van voortdurende competitie, wat zich vertaalt in een veranderende en constant evoluerende context voor het plannen en uitvoeren van militaire operaties. We staan voor uitdagingen in steeds complexere, hyperactieve, verstedelijkte en geconnecteerde gevechtssituaties zonder geografische grenzen en tegelijkertijd op alle niveaus en in alle domeinen.
De invoering van het concept “multidomeinoperaties” (multi-domain operations (MDO) oftewel operaties binnen en over de verschillende domeinen heen) benadrukt de wil om de uitdagingen van de toekomstige complexe oorlogsvoering aan te gaan en voor te blijven, met als doel moeilijke en gelijktijdige dilemma’s te creëren voor onze tegenstanders.

Nous vivons une ère de compétition sans répit qui se traduit, en matière de planification et de conduite d’opérations militaires, par un contexte changeant et en constante évolution. Les défis se posent dans des situations de combat plus complexes, hyperactives, urbanisées et connectées, sans frontières géographiques et simultanément dans tous les domaines et à tous les niveaux.
L’introduction du concept d’« opérations multi-domaines » (Multi Domain Operations – MDO, ou opérations dans et à travers les différents domaines) souligne la volonté de relever le défi des guerres complexes de l’avenir et de garder une longueur d’avance, avec pour objectif de créer des dilemmes complexes et simultanés pour nos adversaires.

Belgian Military Review, article 10 April 2024

Download the article

(Only available in Dutch)