Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie,
vanuit het standpunt van Defensie: hoe gaat dat in zijn werk? En wat waren de resultaten?

Ruben VINCENT & Rodolphe VAN HÖVELL

Entre janvier et juin 2024, la Belgique a assuré la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Cet article explique dans quel contexte la Défense belge a contribué au processus décisionnel européen dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune de l’UE (PSDC). L’article décrit ensuite comment le programme de la PSDC a été élaboré au niveau du Trio et au niveau fédéral ainsi que sa mise en œuvre durant la période de la présidence. Enfin, les auteurs, directement impliqués dans le groupe de travail militaire pour la présidence belge du Conseil de l’UE, donnent dans cet article plusieurs exemples concrets de réussite au niveau de l’agenda de sécurité et défense.

Tussen januari en juni 2024 heeft België het roterende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waargenomen. Dit artikel legt uit in welke context de Belgische Defensie heeft bijgedragen tot het Europese beslissingsproces in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU. Nadien wordt beschreven hoe het GVDB-programma werd uitgewerkt door het trio en de federale overheid en hoe het werd geïmplementeerd tijdens de periode van het voorzitterschap. Ten slotte halen de auteurs, die rechtstreeks betrokken waren bij de militaire werkgroep voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, in dit artikel meerdere concrete succesverhalen aan met betrekking tot de veiligheids- en defensieagenda.

Belgian Military Review, article 28 June 2024

Download the article

(Only available in Dutch)