High Level Course

Algemeen

De High Level Course (HLC) is een van de speerpuntcursussen van het European Security and Defence College (ESDC), vanwege de doelgroep (ervaren ambtenaren), de duur (4 weken) en de kwaliteit van de deelnemers en sprekers. Deze cursus behandelt het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB, of Common Security and Defence Policy (CSDP)), een hoofdonderdeel van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB, of Common Foreign and Security Policy (CFSP)) van de Europese Unie. Sinds de eerste editie van deze cursus in 2005 staat het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in voor de organisatie van de eerste module in Brussel. De drie andere modules vinden plaats in andere hoofdsteden van de Europese Unie, waar ze door lokale opleidingsinstellingen georganiseerd worden.

Sessie 2023-2024Sessie 2022-2023Sessie 2021-2022Sessie 2020-2021

Doelgroep en selectieprocedure

De High Level Course brengt ongeveer 70 experten van hoog niveau van EU-instellingen, lidstaten of kandidaat-lidstaten samen. Het ESDC selecteert de deelnemers op basis van de sollicitatiedossiers die door deze instellingen of staten zijn verzonden.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is tweeledig:

 • de kennis en het begrip van de deelnemers over de veiligheids- en defensie-architectuur van de EU, de geïntegreerde aanpak van het GVDB als een belangrijk instrument van het GBVB, het huidige en verwachte beleid, missies en operaties te verbreden,
 • hun bewustzijn van nieuwe bedreigingen en andere horizontale kwesties te vergroten.

Organisatie

De High Level Course ewordt georganiseerd van september tot juni in vier hoofdsteden van de Europese Unie. De eerste module vindt altijd plaats in Brussel vanwege de aanwezigheid van de EU-instellingen. De organisatie van de drie andere modules wordt jaarlijks toegewezen aan de lidstaten die erom hebben verzocht. Elke module duurt vijf dagen en behandelt een specifiek thema:

 • MODULE 1 – GBVB/GVDB Governance en werking van de EU:
  De eerste module is bedoeld om beter te begrijpen hoe de EU-instellingen werken en met elkaar omgaan en welke rol ze spelen in het GBVB/GVDB, om inzicht te geven in recente documenten en beleidsmaatregelen op strategisch niveau van de EU en om het begrip van de besluitvormingsprocessen van de EU op politiek/strategisch niveau en qua extern optreden te vergroten. Hij maakt deelnemers vertrouwd met de EU instellingen, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en relevante EU-agentschappen, evenals met andere organisaties/structuren in Brussel.
 • MODULE 2 – EU-capaciteiten voor crisisbeheersing:
  Deze module richt zich op de grondgedachte van en uitdagingen bij de ontwikkeling van militaire en civiele crisisbeheersingscapaciteiten. Hij is ontworpen om inzicht te geven in de concepten, processen en instrumenten van de crisisbeheersing van de EU en om de kennis in de capaciteiten van crisisbeheersing te actualiseren en te verdiepen.
 • MODULE 3 – GVDB in actie:
  Het doel is om een alomvattend overzicht te geven van de inzet van de EU ter ondersteuning van het GBVB, met inbegrip van de plannings- en force generation processen voor GVDB-missies en -operaties, zowel vanuit een conceptueel als een praktisch perspectief. De module geeft ook inzicht in een aantal regionale beleidsmaatregelen van de EU en heeft tot doel het bewustzijn van de strategische relevantie van de EU en de lidstaten in de huidige veiligheidsomgeving te vergroten.
 • MODULE 4 – Toekomst van het GVDB:
  Deze laatste module biedt een alomvattende evaluatie van de huidige stand van zaken, de geboekte vooruitgang en de verdere ontwikkeling van het GVDB in de context van het externe optreden van de EU. In dit verband wordt rekening gehouden met kruisbestuiving met andere actoren die bij het externe optreden van de EU betrokken zijn. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de analyse van de toekomstperspectieven in het GBVB/GVDB van de EU, evenals op de impact van horizontale aspecten op de uitvoering van het GVDB. Een praktische oefening over de planning en besluitvorming van de EU op het gebied van crisisbeheersing op politiek en strategisch niveau rondt de cursus af.

Rol van het departement Hoge Studies van Defensie

Het departement Hoge Studies van Defensie (HSD) organiseert de eerste module, in nauwe samenwerking met het ESDC-secretariaat en in partnerschap met het Egmont Instituut. Deze module vindt jaarlijks plaats in september op de Campus Renaissance.