Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Opdrachten

Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) is belast om, zowel op nationaal als internationaal niveau, een referentie- en reflectiecentrum te zijn van het ministerie van Landsverdediging, gespecialiseerd in interdisciplinair onderzoek in het domein van de veiligheids- en defensiepolitiek ten dienste van de maatschappij.

In de schoot van het KHID is het de taak van het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD) om aan de hand van haar onderzoeksresultaten bij te dragen tot de reflectie over het toekomstige beleid in het veiligheids- en defensiedomein.

Het SCVD levert objectieve analyses af en ontwikkelt lange termijn visies die de beleidsmakers dienen te sensibiliseren over cruciale punten in het domein van de veiligheids- en defensiepolitiek. Hierdoor draagt het SCVD bij tot de optimalisatie van het beleid.

Het SCVD biedt eveneens een interdisciplinair platform aan, met de bedoeling de beleidsmakers te ondersteunen, om het debat toe te laten met de experten en om de samenwerking tussen instellingen en onderzoekers betrokken in het veiligheids- en defensiedomein te stimuleren.

De opdrachten van het SCVD worden vervuld door het publiceren van studies en artikels en door het organiseren van avondconferenties en colloquia. Deze activiteiten verstevigen de band tussen de actoren en experten in het veiligheids- en defensiedomein en de burgermaatschappij.

Wetenschappelijk onderzoek in het domein veiligheid en defensie

In het kader van het wetenschappelijk onderzoek in het domein veiligheid en defensie bestudeert het SCVD de politieke, militaire, institutionele, technologische, socio-economische en ideologische tendensen die een impact kunnen hebben op het ontstaan, het verloop en de gevolgen van crisissen en conflicten wereldwijd.

De onderzoekers van het SCVD vorsen in het kader van de volgende thematische en regionale onderzoekslijnen:

Veiligheids- en defensiearchitectuur
Dreigingen, uitdagingen en strategische respons
Defensie-capaciteiten en –technologieën
België
Europa
Trans-Atlantische betrekkingen
Eurazië
Midden-Oosten en Noord-Afrika
Sahel en Subsaharisch Afrika

Het SCVD publiceert de onderzoeksresultaten in drie reeksen, toegankelijk via de website en/of beschikbaar als gedrukt exemplaar:

De reeks Veiligheid en Strategie publiceert de veiligheids- en defensiestudies die gepland zijn in het jaarlijks wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de Belgische Defensie. Deze studievoorstellen zijn gebaseerd op de bestaande onderzoekslijnen, de evolutie van de veiligheidsomgeving, de bepalingen vermeld in de “Strategische visie voor Defensie” aangenomen door de Belgische regering, de oriëntaties komende van de Defensie Staf en de expertise van de onderzoekers;

De reeks Focus Papers publiceert de onderzoeksresultaten die niet a priori binnen het jaarlijks geplande wetenschappelijk onderzoeksprogramma van Defensie kaderen. Deze studies behandelen ad hoc onderwerpen, alsook de onderzoeksresultaten van stagiairs SCVD;

De e-Notes zijn artikels die recente onderwerpen uit de actualiteit behandelen.

Het interdisciplinaire platform

Het SCVD creëert eveneens een interdisciplinair platform waar experten en personen die geïnteresseerd zijn in het veiligheids- en defensiedomein kunnen bijeenkomen om te debatteren over deze problematiek.

In dit kader organiseert het SCVD maandelijks een avondconferentie en jaarlijks een colloquium over veiligheids- en defensiethema’s. Deze conferenties en colloquia zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Het publiek bestaat hoofdzakelijk uit hoge Belgische en buitenlandse militaire autoriteiten, personen die actief zijn in het veiligheids- en defensiedomein, zowel op academisch als uitvoerend niveau, en burgers die geïnteresseerd zijn in deze problematiek.

De onderzoekers van het SCVD delen het resultaat van hun onderzoek met andere actoren binnen defensie, experten uit de academische wereld en burgers. Zij geven onderricht, seminaries en conferenties, onder andere aan het Defensie College, tijdens de sessies Hoge Studies Defensie en ook aan verschillende universiteiten en instituten. Zij dragen regelmatig bij aan gespecialiseerde revues en opiniestukken in het veiligheids- en defensiedomein. De onderzoekers komen eveneens tussen in de media om hun expertise en persoonlijke visie over de actualiteit mee te delen.

Bovendien ontvangt het SCVD regelmatig stagiairs die een onderzoekswerk in het veiligheids- en defensiedomein dienen op te stellen. De stagiairs hebben zodoende de gelegenheid een werkervaring in dit domein op te doen en het resultaat van hun onderzoeken te publiceren. De informatie over de stageplaatsen wordt op onze website gepubliceerd.

Contacteer het Studiecentrum: cesd-scvd@mil.be