Deze e-Note onderzoekt de complexe ethische en strategische aspecten van opkomende disruptieve technologieën in moderne oorlogsvoering, meer bepaald de wereldwijde transformatie van de militaire capaciteiten die het gevolg zijn van het wijdverbreide gebruik van en de investeringen in dergelijke technologieën. De e-Note gaat in op de specifieke uitdagingen van artificiële intelligentie in de militaire context, het potentieel van autonome wapensystemen, vooruitgang in de biotechnologie en het potentieel van kwantumtechnologie voor tweeërlei gebruik (dual use). De auteur ijvert voor meer inspanningen voor samenwerking, zoals Europese en NAVO-initiatieven, om de uitdagingen het hoofd te bieden. Hij wijst ook op de noodzaak om regelgevende kaders te ontwikkelen om proliferatie en misbruik van deze technologieën te beperken. Het belangrijkste thema van deze e Note is de nood aan een evenwichtige aanpak die ethische overwegingen en internationale samenwerking vooropstelt in het licht van de snelle ontwikkeling van militaire technologieën.

e-Note 52 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

Onderzoekslijn: Defensie-capaciteiten en –technologieën

© Image by Micha from Pixabay

e-Note 52

Edge of Tomorrow: Navigating the Ethical and Strategic Complexities of Emerging Disruptive Technologies in Modern Warfare

Alain DE NEVE